Regulamin Konkursu „ProviLogic Halloween Challenge”, z dn.24.10.2019 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ProviLogic Halloween Challenge” (dalej: Konkurs) jest ProviLogic Iwona Kula, Aleja Jerzego Waszyngtona 41 lok.17, 04-015 Warszawa. Konkurs będzie przeprowadzony w Internecie za pośrednictwem portalu internetowego „Facebook” (www.facebook.com), znajdującego się na profilu: https://www.facebook.com/ProviLogic/ oraz za pośrednictwem strony www.provilogic.pl
 2. „Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu” .Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 5. Konkurs trwa w dniach 24.10.2019 do 31.10.2019 roku (do godziny 14.00).
  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy wysyłający odpowiedzi

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być :
  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms .
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/ProviLogic/ , udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, numer telefonu] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/ProviLogic/
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
  c) oświadcza, że nie jest pracownikiem/współpracownikiem ProviLogic, nie jest członkiem rodziny pracownika/współpracownika ProviLogic.
 5. Użytkownicy podejmujący akcję odpowiadania na pytania konkursowe w Zgłoszeniu oświadczają, że:
  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

§3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać ze zgłoszenia umieszczonego pod adresem: www.provilogic.pl
 2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego https://www.facebook.com/ProviLogic/ , a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy:
  a) odpowiedzi na pytania konkursowe,
  b) wypełnić pola w formularzu,
  c) przesłać formularz.
  Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej „Zgłoszeniem”.
 3. Każdy użytkownik jest uprawniony do JEDNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.
 4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez Jury, jest poprawnie wypełnione Zgłoszenie wraz z odpowiedziami na 3 pytania konkursowe w jak najszybszym czasie.
 5. Konkurs przebiega następująco:
  a) Od 24.10.2019 do 31.10.2019 roku do godziny 14.00, uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
  b) w terminie od 31.10. do 7.11.2019 Jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
  c) najpóźniej w dniu 8.11.2019r., zostaną opublikowane wyniki konkursu za pośrednictwem fanpage’a – na tablicy.
 6. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą e-mail, wysyłając wiadomość na adres podany w zgłoszeniu.

§4 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest książka „ Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile”, autor: Jurgen Appelo oraz bon ze zniżką 10% na szkolenie PRINCE2 Foundation (10% od ceny katalogowej szkolenia w formule otwartej, ważny przez 6 miesięcy), za pierwsze i drugie miejsce prawidłowo przesłanych odpowiedzi w jak najszybszym czasie.
 2. Jury: Iwona Kula z ramienia Organizatora, będzie oceniało przede wszystkim:
  a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
  b) prawidłowość odpowiedzi,
  b) szybkość Zgłoszenia.
 3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną e-mailowo oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w §4 ust. 3.
 5. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do przekazania nagrody na rzecz osób trzecich.

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Wszelkie prawa własności do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie Regulaminu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres www.info@provilogic.pl .
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 31.10.2019 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach konkursu na profilu serwisu Facebook Organizatora https://www.facebook.com/ProviLogic/.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.