REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ PROVILOGIC

Niniejszy regulamin określa warunki, zakres oraz zasady świadczenia usług szkoleniowych przez ProviLogic Iwona Kula z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleja Jerzego Waszyngtona 41/17 Warszawa. NIP 8261496139, REGON: 367450641.

§ 1 . Słownik pojęć użyty w Regulaminie

1. Szkolenie – wszelka usługa szkoleniowa sprzedawana i świadczona przez ProviLogic, tj. szkolenia, kursy (realizowane w formie cyklu wykładów poświęconych określonemu tematowi), warsztaty (realizowane w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami, które umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności w określonym zakresie tematycznym), gra zespołowa (ucząca m.in. komunikacji, zarządzania i wzmacniania więzi w zespole), gra szkoleniowa (realizowana w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z podanymi zasadami i pod presją czasu) oraz egzamin.

2. Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a która zadeklarowała lub zamierza zadeklarować udział w Szkoleniu Osoby delegowanej.

3. Osoba delegowana – skierowana przez Zamawiającego osoba do udziału w Szkoleniu organizowanym przez ProviLogic.

4. Zgłoszenie – to dokument w formie zamówienia, umowy lub formularza zgłoszeniowego, przesłany przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się w nim, do udziału w Szkoleniu Osoby delegowanej oraz opłaty za jej udział.

5. Oferta – formalna propozycja zawarcia umowy, dokonania transakcji, która zawiera warunki realizacji i świadczenia usług dla Zamawiającego.

6. Umowa – określa porozumienie, na podstawie którego Zamawiający i ProviLogic, związują się prawami i obowiązkami, wynikającymi z jej zawarcia.

7. Zamówienie – dokument akceptacji przez Zamawiającego warunków przedstawionej oferty przez ProviLogic, z wyszczególnieniem zamówionych usług, na podstawie którego jest realizowane Szkolenie i wystawiana faktura.

8. Formularz zgłoszenia – wzór dokumentu dostarczony przez ProviLogic, który Zamawiający przesyła wypełniony w celu zgłoszenia udziału Osoby delegowanej w Szkoleniu.

9. Potwierdzenie udziału – wiadomość elektroniczna wysyłana do Zamawiającego w odpowiedzi na Zgłoszenie.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający jak i Osoby delegowane, powinny przestrzegać obowiązujących zasad i warunków, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług Szkoleniowych. ProviLogic, Aleja Jerzego Waszyngtona 41 lok. 17, 04 – 015 Warszawa, tel.:+48 22 101 58 81, NIP 826-149-61-39 , REGON: 367450641 e-mail: info@provilogic.pl, www.provilogic.pl

§ 3. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu otwartym, jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia w formie elektronicznej on-line lub w formie PDF na adres szkolenia@provilogic.pl

2. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu otwartym, powinno zostać przesłane nie później, niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, to warunkiem udziału w szkoleniu otwartym, jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia, zgodnie z postanowieniami dalszej części regulaminu.

4. ProviLogic po weryfikacji wszystkich istotnych elementów Formularza Zgłoszenia, jednak nie później niż 3 dni po jego otrzymaniu, poinformuje Zamawiającego poprzez adres e-mail o przyjęciu Zgłoszenia.

5. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu zamkniętym lub dedykowanym, można dokonać po akceptacji warunków przedstawionej oferty oraz wypełnieniu i podpisaniu Zamówienia, na wzorze dostarczonym przez ProviLogic.

§ 4. Warunki Realizacji Szkolenia

1. Szkolenia w formule otwartej, realizowane są w określonym miejscu i czasie, zgodnie z publikowanym terminarzem na stronie www. provilogic.pl . Szkolenia zamknięte i dedykowane, realizowane są w dogodnym miejscu i czasie ustalonym z Zamawiającym.

2. ProviLogic zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, zmiany jego terminu lub miejsca lokalizacji w przypadkach od niego niezależnych, a głównie w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia lub wynika ono bezpośrednio i wyłącznie z siły wyższej.

3. ProviLogic poinformuje Zamawiającego i Osobę delegowaną drogą e-mailową lub telefonicznie o wystąpieniu zdarzenia. Niezwłocznie zaproponuje nowy termin realizacji Szkolenia na ustalonych wcześniej warunkach. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zaproponowanego, nowego terminu. W takim przypadku rezygnacja powinna nastąpić pisemnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni, od dnia otrzymania powiadomienia o nowym terminie.

4. Na podstawie pisemnej rezygnacji i podaniu numeru konta, Provilogic dokona zwrotu kosztów za udział w szkoleniu przez Zamawiającego.

§ 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu i zmiany personalne

1. Zamawiający ma prawo do wycofania udziału Osoby delegowanej na Szkolenie nie później jednak, niż na 5 dni przed wyznaczoną realizacją Szkolenia.

2. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać przesłane drogą e-mailową na adres: szkolenia@provilogic.pl oraz potwierdzone telefonicznie z ProviLogic.

3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni robocze od daty jego rozpoczęcia oraz w przypadku nie wzięcia udziału w Szkoleniu Osoby delegowanej, będzie skutkowało obciążeniem Zamawiającego pełnymi kosztami udziału. ProviLogic, Aleja Jerzego Waszyngtona 41 lok. 17, 04 – 015 Warszawa, tel.:+48 22 101 58 81, NIP 826-149-61-39 , REGON: 367450641 e-mail: info@provilogic.pl, www.provilogic.pl

4. Zamawiający ma prawo na zmianę personalną Osoby delegowanej na Szkolenie. Informację o zmianie personalnej, należy wysłać drogą e-mailową na adres: szkolenia@provilogic.pl oraz potwierdzić telefonicznie z ProviLogic.

5. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia zamkniętego lub dedykowanego w terminie krótszym niż 14 dni przed wyznaczoną data realizacji, Zamawiający pokryje 50% kosztów wartości Szkolenia.

6. ProviLogic ma prawo do odwołania Szkolenia, zmiany jego terminu lub miejsca lokalizacji bez podania przyczyny na 4 dni robocze. przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. W takim przypadku ProviLogic ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz Osoby delegowane emailowo lub telefonicznie o wprowadzonych zmianach.

§ 6. Warunki płatności

1. Opłaty za Szkolenie, powinny być zgodne z określoną Umową, Zamówieniem lub Formularzem zgłoszenia. 2. Jeśli nie ustalono inaczej, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest opłacenie faktury VAT przed szkoleniem w PLN na numer konta: mBank 47 1140 2004 0000 3102 7689 8384, zaznaczając w tytule przelewu: nazwę szkolenia, termin, imię i nazwisko Zamawiającego. ProviLogic ma prawo przy brak odnotowanej w terminie wpłaty, nie przyjąć Osoby delegowanej na Szkolenie. 3. W przypadku Szkoleń w formule otwartej, cena szkolenia obejmuje udział w Szkoleniu, dokumentację szkoleniową, catering, przerwy kawowe, lunch lub obiad oraz dyplom ukończenia Szkolenia. Cena nie zawiera noclegu i parkingu. W niektórych przypadkach podana specyfikacja ceny Szkolenia, może zostać zmieniona. W przypadku Szkolenia zamkniętego i dedykowanego, mogą obowiązywać inne ustalenia . Zamawiający ma prawo do skorzystania z wybranych rabatów i upustów publikowanych na stronie www.provilogic.pl

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje odnoszące się szczegółowo do problemu, należy zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail info@provilogic.pl lub listownie na adres siedziby ProviLogic.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Rozpatrzenie reklamacji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub na podany adres korespondencyjny listownie lub w wybranej formie, która została zgłoszona.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały szkoleniowe, są przypisane wyłącznie do ProviLogic lub stanowią własność jego Partnerów i nie mogą być kopiowane, przetwarzane oraz modyfikowane. Nie mogą być rozpowszechniane w części i w całości oraz przekazywane podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody pisemnej ProviLogic.

2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług Szkoleniowych.