+48 501 049 905      +48 22 101 58 81 info@provilogic.pl

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ PROVILOGIC

 

 

Niniejszy regulamin określa warunki, zakres oraz zasady świadczenia usług szkoleniowych przez ProviLogic Iwona Kula z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleja Jerzego Waszyngtona 41/17 Warszawa. NIP 8261496139, REGON: 367450641.

§ 1 . Słownik pojęć użyty w Regulaminie

 1. Szkolenie – wszelka usługa szkoleniowa sprzedawana i świadczona przez ProviLogic, szkolenia, kursy (realizowane w formie cyklu wykładów poświęconych określonemu tematowi), warsztaty (realizowane w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami, które umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności w określonym zakresie tematycznym), gra zespołowa (ucząca m.in. komunikacji, zarządzania i wzmacniania więzi w zespole), gra szkoleniowa (realizowana w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z podanymi zasadami i pod presją czasu) oraz egzamin.
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a która zadeklarowała lub zamierza zadeklarować udział w Szkoleniu Osoby
 3. Osoba delegowana – skierowana przez Zamawiającego osoba do udziału w Szkoleniu organizowanym przez
 4. Zgłoszenie – to dokument w formie zamówienia, umowy lub formularza zgłoszeniowego, przesłany przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się w nim, do udziału w Szkoleniu Osoby delegowanej oraz opłaty za jej udział.
 5. Oferta – formalna propozycja zawarcia umowy, dokonania transakcji, która zawiera warunki realizacji i świadczenia usług dla Zamawiającego.
 6. Umowa – określa porozumienie, na podstawie którego Zamawiający i ProviLogic, związują się prawami i obowiązkami, wynikającymi z jej
 7. Zamówienie – dokument akceptacji przez Zamawiającego warunków przedstawionej oferty przez ProviLogic, z wyszczególnieniem zamówionych usług, na podstawie którego jest realizowane Szkolenie i wystawiana
 8. Formularz zgłoszenia – wzór dokumentu dostarczony przez ProviLogic, który Zamawiający przesyła wypełniony w celu zgłoszenia udziału Osoby delegowanej w
 9. Potwierdzenie udziału – wiadomość elektroniczna wysyłana do Zamawiającego w odpowiedzi na Zgłoszenie.

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 1. Zamawiający jak i Osoby delegowane, powinny przestrzegać obowiązujących zasad i warunków, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Świadczenia Usłu

 

 

§ 3. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu otwartym, jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia w formie elektronicznej on-line lub w formie PDF na adres szkolenia@provilogic.pl
 2. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu otwartym, powinno zostać przesłane nie później, niż na 2 dni przed rozpoczęciem
 3. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, to warunkiem udziału w szkoleniu otwartym, jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia, zgodnie z postanowieniami dalszej części
 4. ProviLogic po weryfikacji wszystkich istotnych elementów Formularza Zgłoszenia, jednak nie później niż 3 dni po jego otrzymaniu, poinformuje Zamawiającego poprzez adres e-mail o przyjęciu Zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu zamkniętym lub dedykowanym, można dokonać po akceptacji warunków przedstawionej oferty oraz wypełnieniu i podpisaniu Zamówienia, na wzorze dostarczonym przez

 

 

§ 4. Warunki Realizacji Szkolenia

 1. Szkolenia w formule otwartej, realizowane są w określonym miejscu i czasie, zgodnie z publikowanym terminarzem na stronie provilogic.pl . Szkolenia zamknięte i dedykowane, realizowane są w dogodnym miejscu i czasie ustalonym z Zamawiającym.
 2. ProviLogic zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, zmiany jego terminu lub miejsca lokalizacji w przypadkach od niego niezależnych, a głównie w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia lub wynika ono bezpośrednio i wyłącznie z siły wyższej.
 3. ProviLogic poinformuje Zamawiającego i Osobę delegowaną drogą e-mailową lub telefonicznie o wystąpieniu zdarzenia. Niezwłocznie zaproponuje nowy termin realizacji Szkolenia na ustalonych wcześniej Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zaproponowanego, nowego terminu. W takim przypadku rezygnacja powinna nastąpić pisemnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni, od dnia otrzymania powiadomienia o nowym terminie.
 4. Na podstawie pisemnej rezygnacji i podaniu numeru konta, Provilogic dokona zwrotu kosztów za udział w szkoleniu przez Zamawiającego.

 

 

§ 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu i zmiany personalne

 1. Zamawiający ma prawo do wycofania udziału Osoby delegowanej na Szkolenie nie później jednak, niż na 5 dni przed wyznaczoną realizacją
 2. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać przesłane drogą e-mailową na adres: szkolenia@provilogic.pl oraz potwierdzone telefonicznie z
 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni robocze od daty jego rozpoczęcia oraz w przypadku nie wzięcia udziału w Szkoleniu Osoby delegowanej, będzie skutkowało obciążeniem Zamawiającego pełnymi kosztami udziału.

 

 

 1. Zamawiający ma prawo na zmianę personalną Osoby delegowanej na Informację o zmianie personalnej, należy wysłać drogą e-mailową na adres: szkolenia@provilogic.pl oraz potwierdzić telefonicznie z ProviLogic.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia zamkniętego lub dedykowanego w terminie krótszym niż 14 dni przed wyznaczoną data realizacji, Zamawiający pokryje 50% kosztów wartości
 3. ProviLogic ma prawo do odwołania Szkolenia, zmiany jego terminu lub miejsca lokalizacji bez podania przyczyny na 4 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

W takim przypadku ProviLogic ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz Osoby delegowane e-mailowo lub telefonicznie o wprowadzonych zmianach.

 

 

§ 6. Warunki płatności

 1. Opłaty za Szkolenie, powinny być zgodne z określoną Umową, Zamówieniem lub Formularzem zgłoszenia.
 2. Jeśli nie ustalono inaczej, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest opłacenie faktury VAT przed szkoleniem w PLN na numer konta:

mBank 47 1140 2004 0000 3102 7689 8384, zaznaczając w tytule przelewu: nazwę szkolenia, termin, imię i nazwisko Zamawiającego. ProviLogic ma prawo przy brak odnotowanej w terminie wpłaty, nie przyjąć Osoby delegowanej na Szkolenie.

 1. W przypadku Szkoleń w formule otwartej, cena szkolenia obejmuje udział w Szkoleniu, dokumentację szkoleniową, catering, przerwy kawowe, lunch lub obiad oraz dyplom ukończenia Cena nie zawiera noclegu i parkingu. W niektórych przypadkach podana specyfikacja ceny Szkolenia, może zostać zmieniona.

W przypadku Szkolenia zamkniętego i dedykowanego, mogą obowiązywać inne ustalenia .

Zamawiający ma prawo do skorzystania z wybranych rabatów i upustów      publikowanych na stronie www.provilogic.pl

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie materiały szkoleniowe, są przypisane wyłącznie do ProviLogic lub stanowią własność jego Partnerów i nie mogą być kopiowane, przetwarzane oraz Nie mogą być rozpowszechniane w części i w całości oraz przekazywane podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody pisemnej ProviLogic.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz szkoleniowym jest ProviLogic, Aleja Jerzego Waszyngtona 41/17, 04-015 Warszawa, NIP 8261496139 zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@provilogic.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu szkoleń i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów:
a. związanych z realizacją szkoleń, zgodnie z Regulaminem Szkoleń,
b. marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług (tj. wysyłka Newslettera, zawierającego informacje o najnowszych trendach, nowościach, promocjach i wydarzeniach,
c. Związanych z przekazywaniem informacji handlowych.
4. Podanie Państwa danych osobowych w celu obsługi szkoleń jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgody można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres email Administratora: info@provilogic.pl

6. Państwa dane będą przechowywane:

a. na potrzeby obsługi szkoleń 3 lata. Po tym okresie będziemy przetwarzali dodatkowo 2 lata na potrzeby związane z przyjęciem Pani/Pana skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi (art. 6 ust. pkt. 1 lit. a RODO),
b. na potrzeby usług marketingu bezpośredniego nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 2 lata od dnia wycofania zgody przesłanej do Administratora.
6. Administrator przekaże Państwa dane do Peoplecert International Limited, 40 Temistocles Dervi Str. 1066, Nicosia, Cyprus zajmującego się realizacją egzaminu
i obsługi z nim związanej.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies
Share This