Warsztat IT dopasowane do biznesu

IT dopasowane do Biznesu to cel, który stawiają sobie najbardziej świadomi CIO i którego coraz częściej oczekuje Zarząd. Dopasowanie to nabiera szczególnego znaczenia w obecnych realiach transformacji cyfrowej, gdy IT to nie tylko wsparcie operacji biurowych czy umożliwienie przebiegu procesów biznesowych, ale strategiczny zasób firmy decydujący o jego pozycji na rynku i możliwościach rozwoju.

Proponowany przez nas warsztat zaznajamia Uczestnika z używanymi obecnie modelami dopasowania, metodykami pomiaru dojrzałości dopasowania oraz zagadnieniami dopasowania w popularnych standardach zarządzania IT.

Warsztat „IT dopasowane do Biznesu” prezentuje Uczestnikowi autorskie rozwinięcie modelu SAMM (Strategic Alignment Maturity Model) profesora Jerry’ego Luftmana. Istotą zmian wprowadzonych przez trenera było dostosowanie modelu do realiów współczesnego rynku i rozbicie oceny na poszczególne obszary (strategia, architektura, rozwój, wsparcie użytkowników, operacje, technologia). Ważną zmianą jest również nowy sposób oceny – stopnie dojrzałości zostały zastąpione fazami, z których każda jest właściwa dla danego etapu rozwoju. Organizacja może zweryfikować, czy znajduje się w fazie zgodnej z własnymi oczekiwaniami.

Teoria w trakcie warsztatu jest nierozerwalnie połączona z praktyką – omawiane zagadnienia są uzupełnione przykładami z własnych doświadczeń trenera. W trakcie prowadzone są dyskusje i wykonywane ćwiczenia. Pozwalają one łatwiej zrozumieć i przyswoić omawiane zagadnienia.

Udział w warsztacie nie wymaga wcześniejszego przygotowania – wszystkie potrzebne definicje są wprowadzane w trakcie. Znacznym ułatwieniem w odbiorze będzie jednak własne doświadczenie w zarządzaniu organizacją IT.

Cel warsztatu

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie oceny i poprawy dopasowania IT do Biznesu,
 • Zapoznanie z najważniejszymi modelami dopasowania IT i Biznesu,
 • Przegląd zagadnień dopasowania w popularnych standardach zarządzania IT.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:

 • rozumieli istotę dopasowania IT i Biznesu,
 • znali i rozumieli kluczowe modele dopasowania IT i Biznesu,
 • znali proces zarządzania relacjami z Biznesem,
 • potrafili zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Adresaci warsztatu
Warsztaty są przeznaczone dla:

 • osób zarządzających działami IT,
 • osób odpowiedzialnych za transformację cyfrową,
 • menedżerów odpowiedzialnych za dopasowanie IT i Biznesu,
 • właścicieli i koordynatorów procesów realizowanych na styku z Biznesem,
 • osób zarządzających usługami biznesowymi zależnymi od IT,
 • osób doskonalących podejście procesowe w organizacji,
 • liderów zmian szukających inspiracji i pragnących zweryfikować własne doświadczenia.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Zagadnienia dopasowania w kontekście transformacji cyfrowej
 • Dopasowanie a charakter organizacji
 • Dopasowanie IT i Biznesu na świecie
 • Wnioski z badań i analiz

2. Zarządzanie relacjami z Biznesem

 • Cel, zakres i znaczenie dla Biznesu
 • Funkcja i proces
 • Koordynator relacji z biznesem
 • Krytyczne czynniki sukcesu i KPI

3. Zagadnienie dopasowania w popularnych standardach

 • Zarządzania projektami
 • Rozwoju i operacji
 • Architektury korporacyjnej
 • Nadzoru IT

4. Modele dopasowania IT i Biznesu – przegląd

 • SAM (Strategic Alignment Model)
 • SAMM (Strategic Alignment Maturity Model)
 • Mapa strategii Kaplana i Nortona
 • Business/IT Fusion

5. Metodyka oceny dopasowania IT i Biznesu

 • Obszary współpracy
 • Aspekty współpracy
 • Etapy rozwoju współpracy
 • Metodyka oceny współpracy

6. Ocena dopasowania IT i Biznesu

 • Omówienie etapów rozwoju
 • Ocena intuicyjna etapu
 • Wartość oczekiwana oceny
 • Prezentacja i wnioski z ćwiczenia

7. BizDevOps i zagadnienia konwergencji IT i Biznesu

 • Istota koncepcji BizDevOps
 • Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
 • Architektura Przedsiębiorstwa 2.0
 • BizDevOps a zarządzanie przedsiębiorstwem

8. Podsumowanie warsztatów – pytania.

Forma zajęć
Podstawową częścią warsztatu są ćwiczenia, przykłady ułatwiające zrozumienie materiału oraz omówienia zagadnień. Wprowadzenie do poszczególnych tematów ma charakter teoretyczny i służy przede wszystkim uporządkowaniu wiedzy i zdefiniowaniu pojęć. Stosunek między częścią teoretyczną i praktyczną jest zależny od wiedzy Uczestników i ich doświadczenia.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały wypracowane w trakcie ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h