Regulamin Newslettera

 1. Regulamin Newslettera (dalej: „Regulamin”) jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez Provilogic Iwona Kula Aleja Jerzego Waszyngtona 41/17, 04-015 Warszawa, NIP: 826-149-61-39 zwanego dalej („Usługodawca”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newslettera przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.provilogic.pl („strona www”).
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
 5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Rodzaj Usługi – Newsletter

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”)

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 2. W celu aktywacji usługi Newslettera należy: 
  1. wysłać zgłoszenie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www swojego adresu poczty elektronicznej,
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Akceptuję regulamin newslettera”
  3. aktywować przycisk „Zapisz się” w formie ikony strzałki
  4. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
 3. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód – w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych.
 4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newslettera.
 5. W celu dezaktywacji Usługi Newslettera należy: 
  1. kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub
  2. przesłać do biura obsługi klienta na adres e-mail info@provilogic.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera
 6. Usługodawca potwierdza dezaktywację Usługi poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywację Usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres info@provilogic.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest Usługodawca
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email info@provilogic.pl
 3. W związku ze świadczeniem Usługi Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będącymi osobami fizycznymi.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
 5. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.
 7. Usługodawcę gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że: 
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Spółki lub rozstrzyganiu sporów; lub
  2. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 8. Użytkownik posiada prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu.
 9. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy info@provilogic.pl
 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 11. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 13. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 14. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Spółki dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Spółkę.
 15. Usługodawcę regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Usługodawcę współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.
 16. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanej Usłudze. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.
 2. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane Usługi powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi, zgodnie z postanowieniami powyżej.
 4. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.

Postanowienia Końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminy Strony oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
 4. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres info@provilogic.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.