Szkolenie Aspekty finansowe zarzadzania projektami

Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat finansowej strony zarządzania i monitorowania projektów w organizacji.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest poznanie narzędzi i technik, które umożliwiają zarządzanie projektem od strony finansowej, przygotowanie uzasadnienia biznesowego projektu w języku mierzalnych korzyści finansowych. Podczas szkolenia takie tematy jak: planowanie, prowadzenie i zmiany w projekcie, są przedstawione w kontekście biznesowych korzyści, jakie projekt daje sponsorowi.

Szkolenie dostarcza wiedzę na temat narzędzi umożliwiających:

 • sformułowanie i monitorowanie uzasadnienia biznesowego projektu,
 • szacowanie kosztów, korzyści i ryzyka związanego z projektem,
 • planowanie projektu w kontekście spodziewanych przepływów finansowych,
 • szacowanie trudno mierzalnych korzyści projektowych,
 • konstruowanie efektywnego portfela projektów.

Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania projektem i portfelem projektów od strony finansów organizacji, w kontekście uzasadnienia biznesowego.
 • Uzyskają umiejętność oceny i monitorowania projektów przy pomocy wybranych wskaźników efektywności.
 • Będą umieli analizować i trendy w zarządzaniu projektowym z wykorzystaniem metody wartości wypracowanej (Earned Value Management).

Adresaci szkolenia

 • osoby zarządzające projektami: sponsorzy, członkowie komitetów sterujących, kierownicy projektów;
 • służby finansowe organizacji realizujących projekty;
 • pracownicy biur zarządzania projektami (PMO);
 • wszyscy zainteresowane tematyką project management.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia z obszaru zarządzania projektami
  • Projekt a produkt
  • Projekt jako inwestycja
  • Uzasadnienie biznesowe projektu
  • Budżet projektu – zasady konstruowania
  • Rezerwy budżetowe
  • Metody i zasady szacowania kosztów projektu
  • Ryzyko: zarządzanie ryzykiem, koszty zarządzania ryzykiem
 2. Planowanie projektu
  • Identyfikacja zadań w projekcie (Work Breakdown Structure)
  • Alokacja zasobów
  • Miejsce i rola uzasadnienia biznesowego projektu w planie inwestycji
  • Wariantowy budżet kosztowy – scenariusze alternatywne
 3. Podstawy finansów wykorzystywane w zarządzaniu projektami
  • Stopa procentowa
  • Stopa dyskontowa
  • Koszt kapitału
  • Wartość pieniądza w czasie
  • Prosty i zdyskontowany okres zwrotu
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Inne wskaźniki finansowe
 4. Projekt w strukturze kosztów organizacji
 5. Koszty projektu -struktura i rodzaje kosztów-ujęcie rachunkowe i biznesowe
  • Miejsce powstawania kosztów
  • Struktura rodzajowa kosztów: koszty pośrednie, koszty stałe, koszty zmienne
  • Metody alokacji kosztów
 6. Projekty a sprawozdawczość finansowa organizacji
  • Projekt a bilans
  • Projekt a rachunek wyników
  • Projekt a rachunek przepływów pieniężnych
 7. Zarządzanie projektowe a planowanie przepływów pieniężnych organizacji
 8. Metody oceny opłacalności projektów
 9. Uzasadnienie biznesowe – metody oceny korzyści; podejście do zarządzania korzyściami projektu
 10. Źródła finansowania projektów w organizacji
 11. Monitorowanie postępów w zarządzaniu projektami – metoda wartości wypracowanej (EVM-Earned Value Management)
 12. Optymalizacja portfela projektów w kontekście celów biznesowych organizacji

Forma zajęć
Wykład i zajęcia warsztatowe z elementami konwersatorium. Przewidujemy dyskusje i przykłady ułatwiające zrozumienie materiału i nabycie praktycznych umiejętności.

Materiały szkoleniowe:
Wydruk materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia:
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa:
Brak wymagań.

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania 2 dni / 16 h