Szkolenie IREB CPRE Advanced Level Requirements Elicitation – przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego

Szkolenie „IREB CPRE Advanced Level Requirements Elicitation” rozwija zagadnienia pozyskiwania wymagań wprowadzone na poziomie podstawowym certyfikacji IREB. W trakcie tego szkolenia uczestnicy zdobędą głębszą wiedzę na temat różnych technik i podejść do pozyskiwania wymagań – od wywiadu i kwestionariusza, aż po techniki obserwacyjne i prototypowanie. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak identyfikować źródła wymagań oraz planować proces pozyskiwania wymagań. Ponadto, poznają techniki konsolidacji wymagań, w tym zarządzanie konfliktami w wymaganiach.

Program szkolenia opiera się na treści programu nauczania „IREB CPRE Advanced Level Requirements Elicitation”, stworzonego przez międzynarodową organizację IREB (International Requirements Engineering Board). IREB to zrzeszenie cenionych specjalistów w dziedzinie inżynierii wymagań z różnych obszarów nauki, przemysłu i doradztwa.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do podjęcia egzaminu certyfikacyjnego. Omówione zostaną również struktura i zasady egzaminu oraz najlepsze praktyki przygotowania do egzaminu – jak skutecznie uczyć się oraz na co zwracać uwagę podczas studiowania materiału źródłowego.

Posiadanie certyfikatu IREB CPRE Advanced Level to doskonała inwestycja w rozwój zawodowy. Certyfikat ten jest uznawany na całym świecie i nie ma ograniczenia czasowego jego ważności.

Proces certyfikacji na poziomie zaawansowanym obejmuje dwa etapy: poziom Practitioner i oparty na nim Specialist. Za każdy z tych etapów przyznawany jest osobny certyfikat. Posiadacze certyfikatu CPRE AL:

 1. Posiadają dogłębną wiedzę na temat specyficznej terminologii związanej z danym modułem zaawansowanego poziomu oraz słownikiem CPRE.
 2. Zdobędą specyficzne techniki i metody z zakresu inżynierii wymagań objętego danym modułem zaawansowanego poziomu.
 3. Posiadają solidne zrozumienie inżynierii wymagań objętej danym modułem zaawansowanego poziomu, co zostanie zweryfikowane podczas egzaminu praktycznego.

Reguły egzaminacyjne: https://www.ireb.org/content/downloads/7-cpre-advanced-level-practitioner-examination-regulations/cpre_examination_regulations_al_practitioner_en_1.0.pdf

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o technikach pozyskiwania i konsolidacji informacji oraz wg IREB Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CPRE Advanced Level

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Potrafili zaplanować proces pozyskiwania wymagań i rozwiązywania konfliktów
 • Potrafili określić źródła wymagań
 • Znali różne techniki pozyskiwania wymagań
 • Potrafili zastosować techniki gromadzenia informacji oraz techniki kreatywne pozyskiwania informacji
 • Potrafili określić konflikt wymagań na podstawie symptomów
 • Znali procesy rozwiązywania konfliktów
 • Znali zasady komunikacji w procesie pozyskiwania wymagań i rozwiązywania konfliktów
 • Znali zasady egzaminu certyfikacyjnego CPRE Advanced Level

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby zajmujące się pozyskiwaniem wymagań oraz rozwiązywaniem konfliktów wymagań i pragnące potwierdzić swoje kwalifikacje międzynarodowym certyfikatem IREB® CPRE na poziomie zaawansowanym. W szczególności szkolenie kierujemy do:

 • Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych
 • Inżynierów oprogramowania i systemów
 • Konsultantów IT, którzy chcą wzbogacić swój warsztat o szereg praktyk pozyskiwania informacji
 • Osoby posiadające certyfikat IREB CPRE na poziomie podstawowym i planujące rozwój swojej kariery zgodnie z programem certyfikacji IREB

Program szkolenia

EU 1 Ramy strukturyzacji i zarządzania pozyskiwaniem wymagań i rozwiązywaniem konfliktów

 • Zakres pozyskiwania i rozwiązywania konfliktów w inżynierii wymagań
 • Czynniki istotne dla podejścia do planowania elicytacji i rozwiązywania konfliktów
 • Planowanie i realizacja pozyskiwania wymagań i rozwiązywania konfliktów
 • Wzorce procesu

EU 2 Źródła wymagań

 • Podstawy źródeł wymagań
 • Identyfikacja, klasyfikacja, zarządzanie interesariuszami
 • Identyfikacja, klasyfikacja, zarządzanie systemami

EU 3 Techniki pozyskiwania wymagań

 • Techniki zbierania informacji
 • Techniki projektowania i generowania pomysłów
 • Narzędzia myślenia
 • Przykład strukturyzacji technik pozyskiwania informacji: atrybuty

EU 4 Rozwiązywanie konfliktów

 • Identyfikacja konfliktu
 • Analiza konfliktu
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Dokumentacja rozwiązania konfliktu

EU 5 Umiejętności inżyniera wymagań

 • Wymagane umiejętności w zakresie pozyskiwania informacji
 • Teoria komunikacji i modele komunikacji
 • Autorefleksja nad osobistymi umiejętnościami w zakresie pozyskiwania wymagań
 • Możliwości rozwoju osobistego
 • Uczenie się na podstawie wcześniejszych doświadczeń

 

EU 1 A framework for structuring and managing requirements elicitation and conflict resolution

 • The scope of elicitation and conflict resolution in Requirements Engineering
 • Factors relevant to the approach of planning elicitation and conflict resolution
 • Planning and executing requirements elicitation and conflict resolution
 • Process patterns

EU 2 Requirements sources

 • Fundamentals of requirements sources
 • Identify, classify, manage stakeholders
 • Identify, classify, manage systems

EU 3 Elicitation Techniques

 • Gathering techniques
 • Design and idea-generating techniques
 • Thinking tools
 • Example for structuring elicitation techniques: attributes

EU 4 Conflict Resolution

 • Conflict identification
 • Conflict analysis
 • Conflict resolution
 • Documentation of conflict resolution

EU 5 Skills of the Requirements Engineer

 • Required skills in the areas of elicitation
 • Communication theory and communication models
 • Self-reflection on personal skills in requirements elicitation
 • Opportunities for personal development
 • Learning from previous experience

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, przykładowe egzaminu próbne, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB. Szkolenie prowadzone przez jedną z nielicznych osób w Polsce posiadających certyfikat IREB na poziomie zaawansowanym. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Znajomość pojęć i zagadnień omawianych w programie nauczania IREB CPRE poziom podstawowy. Co najmniej 1 rok doświadczenia w projektach rozwoju oprogramowania w roli analityka lub podobnej. W przypadku osób przystępujących do egzaminu IREB Advanced Level – posiadanie certyfikatu IREB CPRE Foundation Level.

Grupa: od 5 do 10 osób
Czas trwania: 3 dni / 24 h