Szkolenie PRINCE2® Foundation 6th edition

Szkolenie PRINCE2® Foundation 6th edition

Szkolenie PRINCE2® 2017 Foundation

Szkolenie skoncentrowane jest na zapoznaniu uczestników z najnowszą wersją metodyki zarządzania projektami – PRINCE2® – na poziomie podstawowym. Przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation i do skutecznego zastosowania tego klasycznego sposobu zarządzania projektami w praktyce.
Poza niezbędną dawką teorii, szkolenie dostarcza wiedzy na temat jej zastosowania w praktyce poprzez omawianie szeregu przykładów i wykonywanie ćwiczeń na podstawie specjalnie przygotowanego scenariusza.
W trakcie szkolenia omawiane i dyskutowane są wszystkie elementy metodyki: pryncypia, procesy, tematy i techniki rekomendowane przez PRINCE2®. Uczestnicy poznają zależności między tymi elementami oraz uczą się właściwego ich wykorzystywania i łączenia.
Zwieńczeniem szkolenia jest egzamin, dający możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® 6th edition na poziomie Foundation. Egzamin jest integralną częścią szkolenia.
Posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation stanowi warunek wstępny dla kandydatów ubiegających się o stopień PRINCE2® Practitioner, co stanowi wyższy stopień wtajemniczenia metodyki.

Cel szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką PRINCE2® w stopniu umożliwiającym uzyskanie certyfikatu PRINCE2® Foundation i zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce projektowej. Obejmuje to poznanie i zrozumienie logiki zawartej w najnowszej wersji metodyki PRINCE2® na poziomie podstawowym i stanowi dobry punkt wyjścia do świadomego uczestniczenia w projekcie, zarządzania nim lub nadzorowania go.

Korzyści dla uczestników
Posiadanie podstawowej wiedzy na temat metodyki PRINCE2®
dobre rozumienie tej metody zarządzania projektami, w pełni świadome i efektywne uczestnictwo w projektach stosujących metodykę PRINCE2®, prawidłowe wykorzystywanie najważniejszych zasad metodyki PRINCE2® w praktyce, posiadanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu na poziomie PRINCE2® Foundation 6th edition.

Adresaci szkolenia
Osoby, które nigdy nie miały do czynienia z projektami i chcą poznać jeden z najbardziej uniwersalnych sposobów zarządzania nimi; osoby, które, w jakiejkolwiek roli, uczestniczą lub planują uczestniczyć w różnego rodzaju projektach; członkowie kierownictwa organizacji powołujących i sponsorujących projekty; osoby, które chcą łączyć klasyczne metody zarządzania projektami z metodami zwinnymi.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Wprowadzenie do PRINCE2® 6th edition– przegląd wszystkich elementów metodyki: pryncypiów, tematów i procesów
 • Proces przygotowanie projektu czyli niezbędnik przedprojektowy
 • Temat: uzasadnienie biznesowe czyli sens projektu z punktu widzenia organizacji sponsorującej projekt
 • Temat: organizacja czyli jak zapewnić przejrzystość i komunikację w projekcie
 • Temat ryzyko czyli jak „ogarnąć” niepewność
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem czyli co mają robić kluczowi decydenci projektu
 • Proces inicjowanie projektu czyli tworzenie solidnych podstaw i ustalenie zasad prowadzenia projektu
 • Temat plany czyli określenie sposobów dostarczania produktów projektu
 • Proces sterowanie etapem czyli sedno pracy kierownika projektu
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów czyli co robi kierownik zespołu
 • Temat jakość czyli jak wytworzyć produkty, które zaspokajają potrzeby użytkowników
 • Temat zmiana czyli jak postępować ze zgłaszanymi zmianami
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Temat postępy jak monitorować stan zaawansowania projektu
 • Proces zamykanie projektu czyli dostarczanie informacji koniecznych do stwierdzenia czy można zakończyć projekt
 • Dostosowanie metodyki PRINCE2® do różnych warunków projektu i stosowanych metod wytwórczych
 • Egzamin czyli sprawdzenie wiedzy i prosta droga do uzyskania certyfikatu.

Forma zajęć
Wykład, dyskusje, quizy oraz ćwiczenia i przykłady ułatwiające zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk akredytowanych materiałów szkoleniowych w języku polskim dla szkoleń stacjonarnych lub w wersji elektronicznej dla szkoleń zdalnych, ćwiczenia i scenariusz stanowiący ich podstawę, e-certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie, oficjalne materiały w języku angielskim i podręcznik AXELOS „Managing Successful Projects with PRINCE2® 6th edition” w wersji elektronicznej (oficjalne materiały, e-book i voucher na egzamin zgodnie z wymogami organizacji akredytującej).

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 6 do 16 osób
Czas trwania: 3 dni / 24 h

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jego zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oficjalne materiały elektroniczne i podręcznik e-book
Od 1 kwietnia 2023 r., każdy voucher egzaminacyjny (online), zawiera: oficjalne materiały elektroniczne i e-book AXELOS „Managing Successful Projects with PRINCE2® 6th edition” . Uczestnik, który zarejestruje się na egzamin, otrzyma dostęp do oficjalnych materiałów i swojej książki elektronicznej za pośrednictwem swojego konta PeopleCert po wprowadzeniu kodu voucher.

Egzamin PRINCE2® Foundation 6th edition

Czas trwania egzaminu to 60 min. Test jednokrotnego wyboru składający się z 60 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 55% poprawnych odpowiedzi (33/60 punktów).
 • Egzamin PRINCE2® Foundation 6th edition jest prowadzony przez jednostkę akredytującą PeopleCert w formie nadzorowanego egzaminu online (proctored online exam) przy wykorzystaniu systemu Peoplecert.
 • Uczestnik otrzymuje od ProviLogic voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 12 miesięcy. Rejestracja Uczestnika odbywa się na stronie internetowej PeopleCert, który wykorzystując voucher zapisuje się na dogodny dla siebie termin egzaminu i godzinę egzaminu. Pełna instrukcja przystąpienia do rozpoczęcia egzaminu, przesyłana jest przez PeopleCert do Uczestnika szkolenia za pomocą poczty elektronicznej.