Szkolenie PRINCE2® Foundation 6th edition

Szkolenie PRINCE2® Foundation 6th edition

Szkolenie PRINCE2® 2017 Foundation

Szkolenie skoncentrowane jest na zapoznaniu uczestników z najnowszą wersją metodyki zarządzania projektami – PRINCE2® – na poziomie podstawowym. Przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation i do skutecznego zastosowania tego klasycznego sposobu zarządzania projektami w praktyce.
Poza niezbędną dawką teorii, szkolenie dostarcza wiedzy na temat jej zastosowania w praktyce poprzez omawianie szeregu przykładów i wykonywanie ćwiczeń na podstawie specjalnie przygotowanego scenariusza.
W trakcie szkolenia omawiane i dyskutowane są wszystkie elementy metodyki: pryncypia, procesy, tematy i techniki rekomendowane przez PRINCE2®. Uczestnicy poznają zależności między tymi elementami oraz uczą się właściwego ich wykorzystywania i łączenia.
Zwieńczeniem szkolenia jest egzamin, dający możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® 6th edition na poziomie Foundation. Egzamin jest integralną częścią szkolenia.
Posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation stanowi warunek wstępny dla kandydatów ubiegających się o stopień PRINCE2® Practitioner, co stanowi wyższy stopień wtajemniczenia metodyki.

Cel szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką PRINCE2® w stopniu umożliwiającym uzyskanie certyfikatu PRINCE2® Foundation i zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce projektowej. Obejmuje to poznanie i zrozumienie logiki zawartej w najnowszej wersji metodyki PRINCE2® na poziomie podstawowym i stanowi dobry punkt wyjścia do świadomego uczestniczenia w projekcie, zarządzania nim lub nadzorowania go.

Korzyści dla uczestników
Posiadanie podstawowej wiedzy na temat metodyki PRINCE2®
dobre rozumienie tej metody zarządzania projektami, w pełni świadome i efektywne uczestnictwo w projektach stosujących metodykę PRINCE2®, prawidłowe wykorzystywanie najważniejszych zasad metodyki PRINCE2® w praktyce, posiadanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu na poziomie PRINCE2® Foundation 6th edition.

Adresaci szkolenia
Osoby, które nigdy nie miały do czynienia z projektami i chcą poznać jeden z najbardziej uniwersalnych sposobów zarządzania nimi; osoby, które, w jakiejkolwiek roli, uczestniczą lub planują uczestniczyć w różnego rodzaju projektach; członkowie kierownictwa organizacji powołujących i sponsorujących projekty; osoby, które chcą łączyć klasyczne metody zarządzania projektami z metodami zwinnymi.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Wprowadzenie do PRINCE2® 6th edition– przegląd wszystkich elementów metodyki: pryncypiów, tematów i procesów
 • Proces przygotowanie projektu czyli niezbędnik przedprojektowy
 • Temat: uzasadnienie biznesowe czyli sens projektu z punktu widzenia organizacji sponsorującej projekt
 • Temat: organizacja czyli jak zapewnić przejrzystość i komunikację w projekcie
 • Temat ryzyko czyli jak „ogarnąć” niepewność
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem czyli co mają robić kluczowi decydenci projektu
 • Proces inicjowanie projektu czyli tworzenie solidnych podstaw i ustalenie zasad prowadzenia projektu
 • Temat plany czyli określenie sposobów dostarczania produktów projektu
 • Proces sterowanie etapem czyli sedno pracy kierownika projektu
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów czyli co robi kierownik zespołu
 • Temat jakość czyli jak wytworzyć produkty, które zaspokajają potrzeby użytkowników
 • Temat zmiana czyli jak postępować ze zgłaszanymi zmianami
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Temat postępy jak monitorować stan zaawansowania projektu
 • Proces zamykanie projektu czyli dostarczanie informacji koniecznych do stwierdzenia czy można zakończyć projekt
 • Dostosowanie metodyki PRINCE2® do różnych warunków projektu i stosowanych metod wytwórczych
 • Egzamin czyli sprawdzenie wiedzy i prosta droga do uzyskania certyfikatu.

Forma zajęć
Wykład, dyskusje, quizy oraz ćwiczenia i przykłady ułatwiające zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej, ćwiczenia i scenariusz stanowiący ich podstawę, e-certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie, oficjalny podręcznik w wersji elektronicznej (zgodnie z wymogami organizacji akredytującej), materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 6 do 16 osób
Czas trwania: 3 dni / 24 h

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jego zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Egzamin PRINCE2® Foundation 6th edition

Czas trwania egzaminu to 60 min. Test jednokrotnego wyboru składający się z 60 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 55% poprawnych odpowiedzi (33/60 punktów).